בהמשך לרפורמת רישוי עסקים להלן הנחיות בעניין שפכי תעשייה:

 1. החברה הכלכלית הינה אחד מהגורמים המאשרים תנאים לרישיון העסק ואמונה על תחום השפכים במועצה. במסגרת פעילותה אוכפת ומבצעת את כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) תשע"ד 2014.
 2. ב שנת 2014 נקבעו על ידי רשות המים כללים המסדירים את איכות השפכים המותרת להזרמה למערכת הביוב של תאגידים/מועצות אזוריות ואת העלות שישלם מפעל/עסק אם חרג מהכללים .הכללים חלים על מגוון רחב של מגזרים שאינם בגדר "מפעל תעשייתי קלאסי" כיוון שהם מזרימים או עלולים להזרים שפכי תעשייה היוצרים עלות טיפול נוספת במערכות הביוב.
 3. כל עסק או מפעל בו מעבדים או מייצרים מוצרים, ו/או נותנים שירותים, וממנו מוזרמים שפכי תעשייה – נדרש לעמוד, בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד-2014
 4. הרעיון העומד מאחורי כללי השפכים הוא צדק סביבתי ובמילים אחרות - המזהם משלם. הכוונה שכל תורם שפכים ישלם את עלות הטיפול בשפכי העסק וכן הוצאות נוספות למערכת ההולכה והטיפול הנובעות משפכים חריגים הפוגעים במערכת ומייקרים את עלות הטיפול בהם.
 5. להלן המגזרים העסקיים אשר נכללים בתוכנית ניטור ע"י מחלקת השפכים בחברה הכלכלית:
מוסכים שטיפת רכבים אולמות אירועים, קייטרינג, מסעדות, קניונים
מפעלי מזון ומשקאות משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים טקסטיל
מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח מפעל ביטחוני המייצר, מעבד או משתמש בחומר נפץ מכבסות
תחנות תדלוק רפתות, חזיריות, אורוות ולולים מפעלי עיבוד עורות או בורסקאות
תחנות מעבר בתי דפוס מפעלי כימיה
קוסמטיקה ותמרוקים בתי חולים בתי מלון
 
 1. מידע מקדמי נדרש:
  1. תכנית סניטרית הכוללת: קווי הולכת שפכים סניטרים ותעשייתיים, תשטיפים לרבות נגר עילי מזוהם ותמלחות, כולל פתחי ניקוז ומכלי איסוף, מתקני טיפול בשפכים ונקודות חיבור לביוב עירוני. בתכנית יתוארו החללים השונים לפי שימושם, קווי הולכת חומרי גלם, מיקום קווי ייצור ומתקני עזר, אחסון חומ"ס ופסולת.
  2. קיימות מגבלות תכנוניות בהקמת עסקים המייצרים שפכים  תעשייתיים. יש לבחון היתכנות הקמת עסק מסוג זה באופן מקדמי ופרטני.
  3. עלויות הדיגום וביצוע האנליזות הנדרשות בשפכים, יחולו על בעל העסק  בהתאם ללשון הכללים.
  4. פרשה טכנית לשפכים בעסק ובה סקירה של מקורות היווצרות השפכים בבית העסק, תהליכי הייצור בעסק, אומדן נפח צריכת המים והשפכים, איכות השפכים הנוצרת בבית העסק, מתקני הטיפול וכיו"ב
 2. תנאים ברישיון עסק:
  1. כללי
   • עמידה בתנאי רישיון עסק של משרד הבריאות והגנת הסביבה.
   • בעסק יותקנו מערכות איסוף וניקוז נפרדות:
    • לשפכים סניטריים
    • לשפכים תעשייתיים, לתשטיפים ולנגר עילי מזוהם
    • לתמלחות
    • לנגר עילי נקי
   •  התקנת טיפול קדם לשפכי העסק בהתאם לאופי הייצור והמזהמים העלולים להיווצר במהלכ
   • התקנת מסננים ושבכות באזורי ניקוז השפכים התעשייתיים למניעת זליגת חומר גלם ומוצקים שונים לשפכים.
   • משטחי התפעול יהיו אטומים, מופרדים משאר שטחי העסק וינוקזו למערכת האיסוף וטיפול בשפכים.
   • תחזוקה שוטפת ובהתאם להוראות יצרן, למערכת השפכים ומתקני הטיפול.
   • איכות השפכים המוזרמים לביוב תעמוד בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014. מצ"ב לינק לחקיקה באתר רשות המים:
    לכניסה לחצו כאן 
   • שמירת אסמכתאות המעידות על הקמת מתקני טיפול קדם ו/או פינוי שפכים לאתר מורשה.,
  2. עסקי מזון
   • מערכת סילוק השפכים התעשייתיים של העסק תחובר למפריד שומן המתאים בנפחו לאופי הייצור. המפריד יותקן באופן הנגיש לביובית לצורך פינוי ודיגום שפכים.
   • ביציאה מהמפריד תותקן נקודת דיגום תקנית.
   • פינוי ותחזוקת מפריד בהתאם לאופי ונפח הייצור בעסק, בהתאם לספיקות, עונתיות ועפ"י בדיקה ויזואלית תקופתית. מומלץ להיעזר בהנחיות לתפעול ותחזוקה של מפריד שומנים ושמנים המופיע באתר של המשרד להגנת הסביבה ומתעדכנות מעת לעת.
   • איסוף ופינוי של שמן משומש לאתר מאושר.
  3. מוסכים
   • במוסך מכונאות יתקין בעל עסק מפריד שמן/דלק ממים. נפח מפריד יהיה על-פי הוראות יצרן בהתבסס על ספיקות המים הנוצרות בעסק ושטח התפעול.​ 
   • מניעת חדירת נגר עילי שמעמיס על מפריד השמנים.
   • בעל עסק יבנה משטחי תפעול, תעלות ניקוז, מכלי איסוף ומפריד שמן/דלק ממים כשהם אטומים ועמידים בפני חלחול הנוזלים הצפויים להתנקז אליהם.
   • ביצוע פעילויות העסק במשטחי התפעול הייעודיים בלבד.
   • איסוף ופינוי שמן משומש ומסנני שמן לאתר מאושר.
   •  בעל עסק יהיה פטור מהתקנת מפריד שמן/דלק ממים  בתיאום מול החברה הכלכלית ועמידה בדרישות הבאות:
   • משטחי התפעול בנויים באופן שלא יאפשר הזרמת תשטיפים אל מחוץ לשטח העסק.
   • משטחי התפעול אינם מחוברים או מנוקזים למערכת הביוב הציבורית.
   • בעסק קיים מתקן/מכונה לשטיפת רצפה המאפשרים ניקוי ואיסוף כל התשטיפים למכל אטום.
   • בעסק קיים מכל אטום לאיסוף תשטיפים, המוצב במאצרה.          
   • במוסך בו מתבצעת פעילות צביעה תהיה התאמה לנדרש עפ"י התנאים וההנחיות של המשרד להגנת הסביבה.

לקבלת מידע נוסף מומלץ לבדוק במפרטים האחידים שבאתר משרד הפנים לפי סוגי עסקים לכניסה לחצו כאן